Aanvragen

Het Lang Leve Kunst Fonds ondersteunt activiteiten waarbij ouderen actief zijn met kunst. Het fonds staat open voor allerlei projecten. Kleine, lokale projecten waarin ouderen minimaal vijf keer onder begeleiding van een kunstenaar kunst maken met een concreet eindresultaat: een voorstelling, een schilderij, een muziekuitvoering. Maar ook projecten met een groter bereik en naast de uitvoering van activiteiten de ontwikkeling van een methodiek. Wilt u een kunstproject voor ouderen starten? Houd dan de berichtgeving op deze website en op onze LinkedIn-pagina goed in de gaten en schrijf u in voor de nieuwsbrief. Zodra we de mogelijkheid openen om een aanvraag te doen, bent u zo op de hoogte.

Zo werkt een aanvraag doen

Wanneer aanvragen

We hebben twee deadlines per jaar voor het indienen van een aanvraag. In 2021 zijn dit 31-03 en 30-08. In november 2021 volgt meer informatie over de mogelijkheden om in te dienen voor projecten die starten in 2022.

Behandeltermijn

Na het sluiten van de termijn krijgt u na twee maanden bericht over een mogelijke toekenning of afwijzing. Als u aanvraagt voor een bedrag dat hoger is dan € 35.000, duurt de besluitvorming langer en krijgt u binnen vier maanden een bericht. Houd voor de start van het project rekening met deze termijnen.

Werkwijze aanvraag

Doorloop de QuickScan. Bij een positieve uitkomst kunt u een aanvraag indienen. Alleen digitale en complete aanvragen worden in behandeling genomen.

Betaling

Na afloop van het project en na goedkeuring van de verantwoording. Zo nodig kunt u een voorschot van max 50% aanvragen. Bij een financiële bijdrage van € 50.000 of hoger is naast de verantwoording een controleverklaring van een accountant verplicht.

Vragen?

Neem contact op via info@langlevekunst.nl. Mocht hier aanleiding voor zijn, dan zal een van onze adviseurs een afspraak met u inplannen.

Indienen

Vereisten voor een aanvraag

Het doorlopen van de QuickScan geeft aan of uw project voldoet aan de vereisten voor een aanvraag..

Het Lang Leve Kunst Fonds hanteert de volgende criteria waaraan een aanvrager/aanvraag moet voldoen:

1. Uitbetaling zal uitsluitend plaatsvinden aan een rechtspersoon (stichting of vereniging).

2. Met het project mag geen winst worden beoogd. De bijdrage is bedoeld om een deel van de kosten te dekken.

3. Het project wordt gerealiseerd in Nederland.

4. Niet voor een bijdrage komen in aanmerking:
– projecten of activiteiten die religieuze of politieke beïnvloeding als (neven)doel hebben
– een publicatie of symposium/congres als belangrijkste resultaat
– individuele steun
– investeringen
– (wetenschappelijk) onderzoek als hoofddoel
– fondsenwerving of fondsvorming
– activiteiten gericht op professionele kunstenaars als doelgroep

5. Het project is nieuw: het is nog niet gestart en start pas na eventuele toekenning. Overigens hoeft het project qua opzet niet helemaal nieuw te zijn. Het kan ook gaan om het toepassen van een beproefde methodiek in een andere context.

6. Uw organisatie heeft voor dit project nog geen financiële bijdrage ontvangen van of aangevraagd bij Fonds Sluyterman van Loo of Stichting RCOAK.

7. Uw organisatie draagt zelf bij in geld en/of natura.

Beoordelingscriteria

De beoordelingscriteria gaan over het hart van het Lang Leve Kunst Fonds. Deze criteria laten zien of uw project inhoudelijk past in de visie van het fonds. We onderscheiden diverse aspecten:
• actieve kunstbeoefening
• creatieve ontwikkeling
• minimaal vijf keer meedoen
• liefst in een groep
• gerichte doelgroep
• werk samen
• ondernemerschap

1. Actieve kunstbeoefening | Het gaat om actieve kunstbeoefening. Dat vinden wij belangrijk, omdat ouderen daardoor meer worden geactiveerd dan bij receptieve kunstparticipatie. Een receptief aspect kan wel deel uitmaken van actieve kunstbeoefening. Bij receptieve kunstparticipatie kijken of luisteren mensen naar kunst die door anderen wordt of is gemaakt.

2. Creatieve ontwikkeling | Ook voor ouderen kan (creatieve) ontwikkeling grote betekenis hebben:
Het project is gericht op creatieve ontwikkeling en het creatieve proces, niet op dagbesteding of therapie. Vanzelfsprekend op basis van de wensen van ouderen en rekening houdend met hun mogelijkheden.

 • Bij de ontwikkeling en realisatie van het project heeft een kunstenaar een centrale rol.
 • Kunst verdient een podium. Kijk naar de mogelijkheden voor een optreden, voorstelling of tentoonstelling. Veel deelnemers hebben een grote behoefte om te laten zien wat ze hebben gemaakt.

De rol van de kunstenaar is essentieel, weten wij uit ervaring. De kunstenaar weet de activiteit boven het alledaagse uit te tillen. Door de opdracht, door het materiaalgebruik, door de bejegening van de deelnemers én door de manier van presenteren van het resultaat.

3. Minimaal vijf keer meedoen | De impact van kunstbeoefening is veel groter wanneer de deelnemers regelmatig samenkomen. Daarom gaan wij uit van ten minste vijf activiteiten per deelnemer.

4. Liefst in een groep | Wij geloven in kunstbeoefening binnen een groep. De meerwaarde is groot: je inspireert elkaar, je scherpt je aan elkaar, je doet nieuwe contacten op. Soms is dit echter niet wenselijk of mogelijk, bijv. omdat voor een kwetsbare oudere de drempel van een activiteit buitenshuis (nog) te hoog is. Dan is vanzelfsprekend een individuele aanpak thuis ook akkoord.

5. Gerichte doelgroep | Denk goed na over de doelgroep en hoe u deze kunt werven. Het Lang Leve Kunst Fonds is gericht op ouderen in Nederland. Onze prioriteit ligt bij kwetsbare ouderen die zelfstandig wonen. Intergenerationele kunstprojecten zijn welkom, mits ouderen daarbij de primaire doelgroep vormen. Zie de tips over ‘intergenerationele projecten’.

 • Maak een goed plan voor het werven van (kwetsbare) ouderen; de ervaring leert dat dit niet eenvoudig is. Zie de tips over het ‘werven van deelnemers’.
 • Houd bij de praktische uitvoering van het project rekening met de wensen van de doelgroep. Werk waar mogelijk in co-creatie met ouderen en andere partners. Zet de oudere en niet de ideeën van de kunstenaar centraal!
 • Houd bij de praktische uitvoering van het project rekening met de beperkingen van de doelgroep. Neem maatregelen om de activiteiten toegankelijk te maken voor de deelnemers. Zie de tips over ‘succesvolle kunstactiviteiten’.

6. Werk samen | Kunstprojecten voor ouderen worden bijna altijd beter van samenwerking. Andere partijen kunnen je bijvoorbeeld helpen met een goede locatie, bij de werving van deelnemers of bij de uitvoering.

 • Samenwerking tussen het sociale domein en de kunstensector zijn meestal een must. Het sociale domein weet de weg naar ouderen gemakkelijker te vinden, de kunstensector is gericht op inspiratie en vernieuwing. Ze hebben elkaar nodig. Met het oog op de continuïteit is de gemeente ook vaak een waardevolle partner.
 • Ook de inzet van vrijwilligers is een pre. Onze ervaring is dat vrijwilligers het erg leuk vinden om voor Lang Leve Kunst-projecten aan de slag te gaan, in allerlei rollen: in een denktank, als gastheer of gastvrouw, als (assistent van de) kunstenaar.

7. Ondernemerschap | Het project laat zien dat het (op termijn) toekomstbestendig is.

 • Cofinanciering door andere organisaties, overheden, andere fondsen en/of particulieren is verplicht.
 • Wij hechten aan eigen bijdrage van de deelnemende ouderen, tenzij er een zwaarwegende reden is om die niet te vragen.
 • De kosten staan in redelijke verhouding tot de geboden kwaliteit.
 • Grotere projecten geven een doorkijkje naar de toekomst en laten zien dat het initiatief naar verloop van tijd op eigen benen kan staan.

De mate waarin u onze beoordelingscriteria volgt, nemen wij mee in onze afweging. Kunt u niet voldoen aan de beoordelingscriteria, ga dan naar de websites van Fonds Sluyterman van Loo, Stichting RCOAK en Prins Bernhard Cultuurfonds om na te gaan of uw project wel past binnen hun afzonderlijke criteria.

Toekenningsvoorwaarden

Als uw aanvraag is gehonoreerd, hebben wij nog een aantal toekenningsvoorwaarden.

 • Bereidheid om mee te werken aan pr-gerelateerde activiteiten voor het Lang Leve Kunst Fonds of de initiatiefnemers.
 • U werkt mee aan eventueel onderzoek naar effectiviteit van de opzet, aanpak en uitvoering.
 • Het Lang Leve Kunst Fonds kan u – afhankelijk van de aard van het project – verplichten (intervisie)bijeenkomsten bij te wonen.

Werkwijze aanvraag toegelicht

Volg de aangegeven procedure met bijbehorende formats. Vul eerst de QuickScan in. Bij positief resultaat krijgt u van ons op basis van uw e-mailadres (dat wordt uw gebruikersnaam) een uniek wachtwoord. Daarmee kunt u conform het format een aanvraag indienen. Vul alle velden in en vermijd verwijzing naar bijlagen. U kunt tussentijds opslaan en later verder gaan met uw aanvraag. Eenmaal verzonden kunt u niet meer bij uw aanvraag.

Alleen compleet ingevulde aanvragen nemen wij in behandeling. De volgende bijlagen maken daar deel van uit:

 1. Een zo beknopt en kernachtig mogelijk geformuleerd projectplan
 2. Begroting inclusief dekkingsplan
 3. Een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (maximaal een jaar oud)*
 4. De meest actuele jaarrekening
 5. Een CV van ten minste één betrokken kunstenaar, waaruit de artistieke kwaliteit en verantwoordelijkheid blijkt
 6. Statuten*

*Bij bestaande stichtingen zijn ook statuten en een recent KvK-uittreksel verplicht. Stichtingen in oprichting moeten deze later toevoegen.

Projectplan

In het projectplan zijn de volgende punten van belang:

 • Omschrijf de reeks van activiteiten en geef aan hoeveel ouderen deelnemen, hoe vaak dezelfde oudere deelneemt in de reeks en of het gaat om individuele deelname of in groepsverband.
 • Omschrijf de doelgroep en het plan voor de werving.
 • Wat is het beoogde resultaat?
 • Hoe wordt het ontwikkelingsaspect voor de deelnemers geborgd? Wat is de rol van de kunstenaar(s)?
 • Hoe ziet de organisatie van het project of het programma eruit en beschrijf de rol van externe partijen of sectoren en vrijwilligers.
 • De globale planning.
 • Hoe gaat u monitoren en evalueren?

Begroting

Bij de begroting en het dekkingsplan kijken we in het bijzonder naar de volgende punten:

 • Zijn de kosten realistisch, ook in relatie tot het aantal ouderen. Vermeld uurtarieven van betaalde krachten. Wordt er begroot in lijn met de Fair Practice Code voor de culturele en creatieve sector?
 • Is het dekkingsplan realistisch?
 • Hoe verhoudt de eigen bijdrage van de aanvrager en eventuele partners zich tot de totale begroting?
 • Dragen deelnemende ouderen bij in de kosten? Of licht toe waarom dit niet mogelijk is.
 • Aan de kosten voor de accountantsverklaring (verplicht bij een toekenning van € 50.000 of hoger) draagt het Lang Leve Kunst Fonds niet bij.

Disclaimer

De aanvragen worden in behandeling genomen zonder dat de aanvrager daaraan enig recht kan ontlenen. Het Lang Leve Kunst Fonds behoudt zich het recht voor de aanvraag af te wijzen op grond van het ontwikkelde prioriteitenbeleid in relatie tot de ter beschikking staande middelen.