Aanvragen

Het Lang Leve Kunst Fonds stimuleert dat ouderen kunst beoefenen. Het fonds staat open voor allerlei projecten en initiatieven. Kleine, lokale projecten waarin ouderen minimaal vijf keer onder begeleiding van een kunstenaar kunst maken met een concreet eindresultaat: een voorstelling, een schilderij, een muziekuitvoering. Maar ook projecten met een groter bereik en naast de uitvoering van activiteiten de ontwikkeling van een methodiek.

Wilt u een kunstproject voor ouderen starten? U kunt de quickscan doen en bij een positieve uitkomst een aanvraag indienen. De aanvraag komt bij Fonds Sluyterman van Loo terecht, waar u ook een account aan kunt maken. Selecteer als doelstelling voor uw initiatief ‘Creatieve ontwikkeling’ en kies vervolgens de kunstdiscipline.

Schrijf u ook in voor de nieuwsbrief, zodat u op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen.

Wilt u een verantwoording indienen van uw initiatief? Meer informatie staat op de pagina verantwoording.

Zo werkt een aanvraag doen

Wanneer aanvragen

U kunt op elk moment een aanvraag indienen, deze wordt binnen twee weken in behandeling genomen. Belangrijk is dat u minimaal twee à vier maanden voor de start van een project indient of minimaal zes maanden voor de start van een groot project.

Behandeltermijn

Binnen vier maanden krijgt u bericht over een mogelijke toekenning of afwijzing. Als u aanvraagt voor een bedrag tot en met € 3.000, krijgt u doorgaans binnen zes weken een bericht. Als u aanvraagt voor een bedrag dat hoger is dan € 35.000, duurt de besluitvorming langer en krijgt u binnen zes maanden een bericht. Houd voor de start van het project rekening met deze termijnen.

Werkwijze aanvraag

Doorloop de QuickScan. Bij een positieve uitkomst kunt u een aanvraag indienen. Alleen digitale en complete aanvragen neemt het fonds in behandeling.

Betaling

Betaling is na afloop van het project en na goedkeuring van de verantwoording. Zo nodig kunt u een voorschot van maximaal 50% aanvragen. Bij een financiële bijdrage van € 50.000 of hoger, is naast de verantwoording een controleverklaring van een accountant verplicht.

Vragen?

Neem contact op via info@langlevekunst.nl. Mocht hier aanleiding voor zijn, dan zal een van onze adviseurs een afspraak met u inplannen.

Indienen

Vereisten voor een aanvraag

Het doorlopen van de QuickScan geeft aan of uw project voldoet aan de vereisten voor een aanvraag..

Het Lang Leve Kunst Fonds hanteert de volgende criteria waaraan een aanvrager/aanvraag moet voldoen:

1. De aanvragende organisatie is een rechtspersoon (stichting of vereniging, geen BV of VOF).

2. Het project heeft geen winstoogmerk; de bijdrage is bedoeld om een deel van de kosten te dekken.

3. Het project vindt plaats in Nederland.

4. Niet voor een bijdrage komen in aanmerking:
– projecten of activiteiten die religieuze of politieke beïnvloeding als (neven)doel hebben
– een publicatie of symposium/congres als belangrijkste resultaat
– individuele steun
– investeringen
– (wetenschappelijk) onderzoek als hoofddoel
– fondsenwerving of fondsvorming
– activiteiten gericht op professionele kunstenaars als doelgroep

5. Het project is nieuw: het is nog niet gestart en start pas na eventuele toekenning. Overigens hoeft het project qua opzet niet helemaal nieuw te zijn. Het kan ook gaan om het toepassen van een beproefde methodiek in een andere context.

6. Uw organisatie heeft voor dit project nog geen financiële bijdrage ontvangen van of aangevraagd bij Fonds Sluyterman van Loo of Stichting RCOAK.

7. Uw organisatie draagt zelf bij in geld en/of natura.

Beoordelingscriteria

De beoordelingscriteria laten zien of uw project inhoudelijk past bij het toekenningsbeleid van het fonds, dat bestaat uit de volgende aspecten:
• actieve kunstbeoefening
• creatieve ontwikkeling
• minimaal vijf keer meedoen
• liefst in een groep
• gerichte doelgroep
• werk samen
• ondernemerschap

1. Actieve kunstbeoefening | Het initiatief stelt actieve kunstbeoefening centraal: ouderen activeren en uitdagen om kunst te maken onder leiding van professionele kunstenaars. Bij receptieve kunstparticipatie kijken of luisteren mensen alleen naar kunst die anderen maken of hebben gemaakt. Uiteraard kan een presentatie van de gemaakte kunst voor publiek deel uit maken van de activiteiten.

2. Creatieve ontwikkeling | Voor ouderen kan (creatieve) ontwikkeling grote betekenis hebben: het project is gericht op creatieve ontwikkeling en het creatieve proces, niet op dagbesteding of therapie. Vanzelfsprekend op basis van de wensen van ouderen en rekening houdend met hun mogelijkheden.

 • Bij de ontwikkeling en realisatie van het project heeft een kunstenaar een centrale rol.
 • Kunst verdient een podium. Kijk naar de mogelijkheden voor een presentatie, zoals een optreden, voorstelling of tentoonstelling. Veel deelnemers hebben een grote behoefte om te laten zien wat ze hebben gemaakt.

De rol van de kunstenaar is essentieel, weten wij uit ervaring. De kunstenaar weet de activiteit boven het alledaagse uit te tillen. Door de opdracht, door het materiaalgebruik, door de opdrachten aan de deelnemers én door de manier van presenteren van het resultaat.

3. Minimaal vijf keer meedoen | De impact van kunstbeoefening is veel groter als de deelnemers regelmatig samenkomen, in sociaal én artistiek opzicht. Daarom gaan wij uit van minimaal vijf activiteiten per deelnemer.

4. Liefst in een groep | Wij geloven in kunstbeoefening binnen een groep. De meerwaarde is groot: elkaar inspireren,  aanscherpen en nieuwe contacten opdoen. Soms is dit echter niet wenselijk of mogelijk, bijvoorbeeld omdat voor een kwetsbare oudere de drempel van een activiteit buitenshuis (nog) te hoog is. Dan is vanzelfsprekend een individuele aanpak thuis ook akkoord.

5. Gerichte doelgroep | Denk goed na over de doelgroep en hoe u deze kunt werven. Het Lang Leve Kunst Fonds is gericht op ouderen in Nederland. Onze prioriteit ligt bij kwetsbare ouderen die zelfstandig wonen. Intergenerationele kunstprojecten zijn welkom, mits ouderen daarbij de primaire doelgroep vormen. Zie de tips over ‘intergenerationele projecten’.

 • Maak een goed plan voor het werven van (kwetsbare) ouderen; de ervaring leert dat dit niet eenvoudig is. Zie de tips over het ‘werven van deelnemers’.
 • Houd bij de praktische uitvoering van het project rekening met de wensen van de doelgroep. Werk waar mogelijk in co-creatie met ouderen en andere partners. Zet de oudere en niet de ideeën van de kunstenaar centraal!
 • Houd bij de praktische uitvoering van het project rekening met de beperkingen van de doelgroep. Neem maatregelen om de activiteiten toegankelijk te maken voor de deelnemers. Zie de tips over ‘succesvolle kunstactiviteiten’.

6. Werk samen | Kunstprojecten voor ouderen worden bijna altijd beter van samenwerking. Andere partijen kunnen  bijvoorbeeld helpen met een goede locatie, bij de werving van deelnemers of bij de uitvoering.

 • Samenwerking tussen het sociale domein en de kunstensector zijn meestal een must. Het sociale domein weet de weg naar ouderen gemakkelijker te vinden, de kunstensector is gericht op inspiratie en vernieuwing. Met het oog op de continuïteit is de gemeente ook vaak een waardevolle partner.
 • Ook de inzet van vrijwilligers is een pre. Onze ervaring is dat vrijwilligers het leuk vinden om voor Lang Leve Kunst-projecten aan de slag te gaan, in allerlei rollen: in een denktank, als gastheer of gastvrouw, als (assistent van de) kunstenaar.

7. Ondernemerschap | Het project laat zien dat het (op termijn) toekomstbestendig is.

 • Cofinanciering door andere organisaties, overheden, andere fondsen en/of particulieren is een voorwaarde.
 • Wij hechten aan eigen bijdrage van de deelnemende ouderen, tenzij er een zwaarwegende reden is om die niet te vragen. Dat licht u dan toe in uw aanvraag.
 • De kosten staan in redelijke verhouding tot de geboden kwaliteit.
 • Grotere projecten geven een doorkijkje naar de toekomst en laten zien dat het initiatief naar verloop van tijd op eigen benen kan staan.
 • We verwachten van gevestigde organisaties meer ondernemerschap dan van nieuwe initiatieven.

De mate waarin u onze beoordelingscriteria volgt, nemen wij mee in onze afweging. Kunt u niet voldoen aan de beoordelingscriteria, ga dan naar de websites van Fonds Sluyterman van Loo, Stichting RCOAK en Prins Bernhard Cultuurfonds om na te gaan of uw project wel past binnen hun afzonderlijke toekenningsbeleid.

Toekenningsvoorwaarden

Als uw aanvraag is gehonoreerd, hebben wij nog een aantal toekenningsvoorwaarden.

 • Bereidheid om mee te werken aan pr-gerelateerde activiteiten voor het Lang Leve Kunst Fonds of de initiatiefnemers.
 • U werkt mee aan eventueel onderzoek naar effectiviteit van de opzet, aanpak en uitvoering.
 • Het Lang Leve Kunst Fonds kan u – afhankelijk van de aard van het project – verplichten (intervisie)bijeenkomsten bij te wonen.

Werkwijze aanvraag toegelicht

Volg de aangegeven procedure met bijbehorende formats. Vul eerst de QuickScan in. Bij positief resultaat krijgt u van ons op basis van uw e-mailadres (dat wordt uw gebruikersnaam) een uniek wachtwoord. Daarmee kunt u conform het format een aanvraag indienen. Vul alle velden in en vermijd verwijzing naar bijlagen. U kunt tussentijds opslaan en later verder gaan met uw aanvraag. Eenmaal verzonden kunt u niet meer bij uw aanvraag.

Alleen compleet ingevulde aanvragen nemen wij in behandeling. De volgende bijlagen maken daar deel van uit:

 1. Een zo beknopt en kernachtig mogelijk geformuleerd projectplan
 2. Begroting inclusief dekkingsplan
 3. Een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (maximaal een jaar oud)*
 4. De meest actuele jaarrekening
 5. Een CV van ten minste één betrokken kunstenaar, waaruit de artistieke kwaliteit en verantwoordelijkheid blijkt
 6. Statuten*

*Bij bestaande stichtingen zijn ook statuten en een recent KvK-uittreksel verplicht. Stichtingen in oprichting moeten deze later toevoegen.

Projectplan

In het projectplan zijn de volgende punten van belang:

 • Wat is het beoogde resultaat?
 • Omschrijf de reeks van activiteiten en geef aan hoeveel ouderen deelnemen, hoe vaak dezelfde oudere deelneemt in de reeks en of het gaat om individuele deelname of in groepsverband.
 • Omschrijf de doelgroep en het plan voor de werving.
 • Hoe wordt het ontwikkelingsaspect voor de deelnemers geborgd? Wat is de rol van de kunstenaar(s)?
 • Hoe ziet de organisatie van het project of het programma eruit en beschrijf de rol van externe partijen of sectoren en vrijwilligers.
 • De globale planning.
 • Hoe gaat u monitoren en evalueren?

Begroting

Bij de begroting en het dekkingsplan kijken we in het bijzonder naar de volgende punten:

 • Zijn de kosten realistisch, ook in relatie tot het aantal ouderen. Vermeld uurtarieven van betaalde krachten. Wordt er begroot in lijn met de Fair Practice Code voor de culturele en creatieve sector?
 • Is het dekkingsplan realistisch?
 • Hoe verhoudt de eigen bijdrage van de aanvrager en eventuele partners zich tot de totale begroting?
 • Dragen deelnemende ouderen bij in de kosten? Of licht toe waarom dit niet mogelijk is.
 • Aan de kosten voor de accountantsverklaring (verplicht bij een toekenning van € 50.000 of hoger) draagt het Lang Leve Kunst Fonds niet bij.

Disclaimer

De aanvragen worden in behandeling genomen zonder dat de aanvrager daaraan enig recht kan ontlenen. Het Lang Leve Kunst Fonds behoudt zich het recht voor de aanvraag af te wijzen op grond van het ontwikkelde toekenningsbeleid in relatie tot de ter beschikking staande middelen.