Verantwoording

Als uw project is afgerond, kunt u de inhoudelijke en financiële verantwoording gaan maken. Graag alle documenten in één keer uploaden via het aanvraagportaal. Voor het indienen van verantwoordingen van toekenningen in 2021 kunt u aanvraagportaal 2021 gebruiken. Voor de verantwoording van toekenningen in 2022, gebruikt u mijn account.

Inhoudelijke en financiële verantwoording 

 Invulformulier op het aanvraagportaal [verplicht]
Zie formulier inhoudelijke verantwoording voor een voorbeeld.

 Twee foto’s van uw initiatief (minimaal 72 dpi/300 Kb/1200 pixels breed)

 Financiële verantwoording verklaring (PDF) [verplicht]
Een door het bestuur (van de aanvragende en/of verantwoordelijke organisatie) ondertekende brief, waarin wordt verklaard dat het overzicht van inkomsten en uitgaven en eventuele bijlagen naar waarheid zijn opgesteld. Deze brief bevat ook een vermelding van IBAN, tenaamstelling van de organisatie en de betaalgegevens. Let op: de definitieve toekenning van de gift is op basis van de behaalde resultaten en gerealiseerde activiteiten.

 Financiële verantwoording realisatie en toelichting (PDF) [verplicht]
Een door het bestuur ondertekend overzicht van inkomsten en uitgaven van het project plus toelichting op eventuele verschillen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting.

 Kopieën van facturen en/of bankafschriften (PDF) [verplicht]
Een overzicht van de belangrijkste facturen die een representatief beeld van de kosten geven.

Controleverklaring accountant (PDF) [optioneel]
Bij toekenningen van € 50.000 of meer ontvangt het Lang Leve Kunst Fonds binnen drie maanden na einddatum van de activiteiten een goedkeurende controleverklaring van een onafhankelijke accountant, conform het model van het Lang Leve Kunst Fonds. Zie ook het controleprotocol van het Lang Leve Kunst Fonds.