Satellietprogramma Lang Leve Kunst Fonds

Het Lang Leve Kunst Fonds is in 2022 begonnen met het satellietprogramma voor initiatiefnemers.

De afgelopen dertien jaar hebben vele organisaties een aanvraag gedaan bij Lang Leve Kunst. Eerst bij het themaprogramma Lang Leve Kunst van Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK en vanaf 2021 bij het door deze twee fondsen opgerichte Lang Leve Kunst Fonds.

Inspiratie, opschalen en kennis delen

Organisaties die succesvolle Lang Leve Kunstprojecten hebben opgezet en uitgevoerd, willen na de projectfase vaak verder. Sommige organisaties willen de initiatieven bovendien graag ontwikkelen en/of opschalen. Het blijkt in de praktijk lastig te zijn om kunstactiviteiten voor ouderen duurzaam te maken.

Voor deze organisaties heeft het Lang Leve Kunst Fonds het satellietprogramma opgezet. Via gerichte ondersteuning wil het Lang Leve Kunst Fonds de organisaties achter succesvolle Lang Leve Kunst-projecten helpen om hun ambities te realiseren en om zo ook tot een goede financieringsmix te komen. Daarnaast speelt kennisuitwisseling een belangrijke rol binnen het satellietprogramma. Kennisuitwisseling tussen de deelnemende organisaties en kennisuitwisseling met het bredere veld.

We zien dat deze succesvolle projecten inspirerende voorbeelden zijn voor organisaties die ook aan de slag willen met kunstprojecten voor ouderen. Dat willen we als Lang Leve Kunst Fonds graag stimuleren. Het fonds faciliteert het contact tussen organisaties, zodat er kennisdeling en -uitwisseling is over concepten, formats en methodieken. Nieuw is dat een aantal organisaties specifiek een rol krijgt in het overdragen van kennis en formats aan organisaties, waar kunstparticipatie door ouderen nog veel meer in de kinderschoenen staat. Dat noemen we de satellietrol.

Deelnemers satellietprogramma

Vijf partijen hebben in 2022 een toekenning ontvangen binnen het satellietprogramma.

 • Amphion Cultuurbedrijf | Kunst door de Brievenbus met het toekomstbestendig maken van Kunst door de Brievenbus en de overdracht van dit succesvolle concept naar andere organisaties in heel Nederland. Inmiddels zijn circa twintig organisaties gestart met Kunst door de Brievenbus in de eigen regio, mede gefinancierd door het Lang Leve Kunst Fonds.
 • Kunstmuseum Den Haag | Zomerschool, een format waarbij zelf kunst maken is gekoppeld aan kunst kijken en ervaren. Dit initiatief is goed toepasbaar voor andere (kunst)musea en culturele organisaties. Het Kunstmuseum heeft een praktische toolkit ontwikkeld, waarmee andere musea en/of andere culturele organisaties een zomerschool voor ouderen kunnen starten.
 • Pijnlijke melodie verder het land in, waarbij ouderen onder leiding van een professionele theatermaker een voorstelling gaan maken en spelen over de situatie in de ouderenzorg. Met een lokale regisseur en producent, lokale partners en lokale deelnemers. Doel is dat er op deze manier in elke deelnemende plaats een blijvende theaterbroedplaats voor ouderen ontstaat. De projectleiding is in handen van Marianne Barendsen.
 • Stichting Participatie met Dementie | Het Participatiekoor, voor het starten en opzetten van 41 participatiekoren in drie jaar tijd; kennisdeling en overdracht van het format aan andere koren en culturele organisaties.
 • Club Goud | Pop-up XXL: ouderen maken kunst samen met musea, die wordt geëxposeerd op verschillende locaties, dichtbij ouderen voor wie museumbezoek niet (meer) haalbaar is. Club Goud wil groepen starten die in co-creatie werken en na afloop van het project met elkaar verder kunnen.

In 2023 is een nieuwe groep binnen het satellietprogramma begonnen.

 • Fit-Art wil met het initiatief Kreggel & Kwiek ervoor zorgen dat ouderen mee kunnen doen aan kunst en cultuur in vier kernen van de gemeente Berkelland (Neede, Borculo, Eibergen en Ruurlo). Fit-Art wil vier kunstcircuits opzetten in de vier kernen van de gemeente de komende drie jaar. Ouderen bepalen mede de inhoud van de kunstactiviteiten.
 • Stichting het Blauwe Strand gaat ontwikkelt ‘Het Labyrinth van Vught‘, een community-art project, geïnspireerd en gecreëerd door verschillende generaties inwoners van Vught. Verhalen komen terecht in een meters lang textiel kunstwerk dat in labyrinth-vorm permanent een plek krijgt en verder kan reizen naar andere plekken.
 • Stichting Quintus (penvoerder) | Het Beste van Kampen bestaat uit vijf culturele instellingen (Stadsgehoorzaal Kampen, Stadsarchief Kampen, Stedelijk Museum Kampen, Bibliotheek Kampen en Quintus centrum voor kunsteducatie (SAMBiQ)) die gezamenlijk initiatieven voor ouderen realiseren in de gemeente Kampen. Ouderen hebben zeggenschap in de ontwikkeling van de programma’s. Het doel is bijdragen aan het bevorderen van de positieve gezondheid en het voorkomen of terugdringen van sociale en existentiële eenzaamheid van ouderen in de gemeente Kampen.

In 2023 is ook een aantal zorgorganisaties gestart, om met elkaar kennis te delen en formats uit te wisselen. Ook werkt deze groep aan maatschappelijk draagvlak voor kunstbeoefening door ouderen. Het gaat om de volgende zorgorganisaties:

 • Cordaan (o.a. met het initiatief Ambulant Kunstteam Cordaan)
 • Vitalis (o.a. met de initiatieven Trotse Kameraden en Samen creatief)
 • AxionContinu (o.a. met het initiatief participatiekoren Eigen Wijs)

Met elkaar hebben de zorginstellingen doelen geformuleerd om kunst en cultuur in te zetten voor alle ouderen in een kwetsbare situatie. Namelijk:
1. creëren intern en extern draagvlak
2. inzichtelijk maken belang
3. zichtbaarheid
4. structurele inbedding en verduurzaming
5. kennisoverdracht

Bijeenkomsten en netwerk

Het Lang Leve Kunst Fonds organiseert een aantal bijeenkomsten per jaar waarin de deelnemers aan het satellietprogramma onderling kennis en ervaring uitwisselen. Zij vormen zo een netwerk van voorlopers! De inhoud van de bijeenkomsten is gebaseerd op de vragen, behoeftes en wensen van deelnemers zelf en is dus maatwerk.

Meer artikelen

Zoeken:

Zoek