Privacyregelement

De website van Lang Leve Kunst (www.langlevekunst.nl) wordt beheerd door Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK. Fonds Sluyterman van Loo, gevestigd op Velserweg 20, 1942 LD Beverwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens als onderdeel van en behorend bij de website van Lang Leve Kunst, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Fonds Sluyterman van Loo
Velserweg 20
1942 LD Beverwijk

T 0251 260650
E info@fondssluytermanvanloo.nl
W www.fondssluytermanvanloo.nl

Functionaris Gegevensbescherming
De officemanager van Fonds Sluyterman van Loo is Privacy Officer van de website van Lang Leve Kunst. Zij/hij is te bereiken via info@fondssluytermanvanloo.nl.

Inleiding
Fonds Sluyterman van Loo verwerkt uw persoonsgegevens o.a. doordat u gebruik maakt van de mogelijkheid om zich via de website aan te melden voor de nieuwsbrief van Lang Leve Kunst, een project of nieuwsbrief in te sturen via de website met als doel om deze te laten plaatsen op de site, of om contact op te nemen in overige zin. In de toekomst (vanaf medio 2020) kan het ook zijn om een donatie-aanvraag in te dienen via de website. Het betreft gegevens die u zelf aan ons (heeft) verstrekt en gegevens die wij verzamelen via cookies.

Persoonsgegevens
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken als u die aan ons verstrekt.

 • Voor- en achternaam aanspreekpersoon
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Rekeningnummer (vanaf medio 2020, alleen bij donatie aanvragen)

Als het gaat om het aanmelden voor de nieuwsbrief bewaren we uitsluitend uw e-mailadres. Wanneer u via de site een vraag stelt wordt het gebruikte e-mailadres bewaard in combinatie met de door u uit eigen beweging verstrekte persoonsgegevens.
Het is niet noodzakelijk uw persoonsgegevens te verstrekken. Met het verstrekken van uitsluitend gegevens van de organisatie kan ook worden volstaan.

Doel
Fonds Sluyterman van Loo verwerkt voor de website www.langlevekunst.nl uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor- en achternaam | wij willen graag uw voor- en achternaam weten om u persoonlijk te kunnen aanspreken wanneer wij contact met u hebben.
 • Telefoonnummer | als wij vragen hebben (over uw aanvraag) zoeken wij graag telefonisch contact met u.
 • E-mailadres | uw e-mailadres gebruiken wij om u informatie te geven of vragen te stellen (over uw aanvraag), en – vanaf medio 2020 – om u een toekenning dan wel afwijzing van de aanvraag te kunnen toesturen en om u (nieuws)berichten toe te sturen.
 • Geslacht | om u op juiste manier te kunnen aanspreken wanneer wij met u communiceren.
 • IP-adres | uw IP adres wordt nadat u akkoord gaat met het gebruik van cookies door ons verwerkt om analyses te kunnen maken en statistieken bij te houden.
 • Rekeningnummer | uw rekeningnummer hebben we nodig om de eventueel toegekende donatie op te storten. Echter, donaties worden uitsluitend overgemaakt op rekeningnummers van rechtspersonen tenzij er andere afspraken worden vastgelegd.

Grondslag
Fonds Sluyterman van Loo verwerkt uw persoonsgegevens voor www.langlevekunst.nl op grond van:

 • Uw toestemming;
 • Het voorbereiden en uitvoeren van een overeenkomst;
 • Wettelijke verplichtingen;
 • Ons gerechtvaardigd belang.

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, zoals bij het versturen van nieuwsbrieven, kunt u deze toestemming altijd intrekken.
Als wij wettelijk of contractueel verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken, zoals bijvoorbeeld op grond van fiscale wetgeving dan zullen wij dit doen. Het verstreken van uw persoonsgegevens is geen noodzakelijke voorwaarde voor het aanvragen van een donatie voor een organisatie. Aan natuurlijke personen worden geen donaties overgemaakt.
Persoonsgegevens waarover wij de beschikking hebben gekregen kunnen wij gebruiken voor het evalueren en onderzoeken van onze dienstverlening.

Verwerking van persoonsgegevens van minderjarigen
Onze website en/of dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Beveiliging gegevens
Fonds Sluyterman van Loo neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle informatie die u aan ons digitaal stuurt wordt opgeslagen in onze beveiligde, bij derden ondergebrachte database.

Bewaartermijn
Fonds Sluyterman van Loo bewaart uw persoonsgegevens, die u op grond van uw toestemming (voor het aanvragen van een donatie) aan ons heeft verstrekt, tot 7 kalenderjaren na verstrekking om de in deze Privacyverklaring genoemde doelen te realiseren of totdat u uw toestemming intrekt.

Cookies
Persoonsgegevens die wij verzamelen door middel van cookies worden voor maximaal twee jaar bewaard.

Cookies
Fonds Sluyterman van Loo maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw apparaat. Wij gebruiken functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van onze website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook gebruiken wij analytische cookies om het gebruik van onze website te optimaliseren.

Wij maken uitsluitend gebruik van functionele en analytische cookies om persoonsgegevens van u te verzamelen:

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Fonds Sluyterman van Loo verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van afspraken met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of rechterlijke uitspraak. Vanwege het feit dat de website van Lang Leve Kunst door Fonds Sluyterman van Loo samen met Stichting RCOAK wordt beheerd, hebben ook de medewerkers van dit laatst genoemde fonds toegang tot de persoonsgegevens. Stichting RCOAK werkt evenals Fonds Sluyterman van Loo conform de voorwaarden die de AVG vereist. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan verwerkers, met wie wij een verwerkingsovereenkomst hebben gesloten. Wij schakelen verwerkers in voor verzending nieuwsberichten, historie, communicatie, betalingen en het technisch beheer van de website.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, of een verzoek indienen tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens door Fonds Sluyterman van Loo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u in een computerbestand hebben, naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Indien wij langer dan vier weken nodig hebben om uw verzoek te behandelen stellen wij u hiervan op de hoogte.

Klachten
Fonds Sluyterman van Loo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij stellen het echter op prijs wanneer u eerst naar ons toekomt met uw klacht, om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Wijzigingen Privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring aan te passen. Aanpassingen zullen wij op onze website aan u kenbaar maken. Onze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 2 oktober 2018.